English فـارسـی

موضوع این بار اسنک منابع انسانی: مدیریت استعداد
تسهیلگر: گروه مشاوره مدیریت خلاق

هدف: بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل روز سازمان‌ها به همراه اسنک ساده در فضایی صمیمانه که همه در برگزاری آن سهیم هستیم.

امروزه سازمان‌ها به خوبی دريافته‌اند كه به منظور موفقيت در اقتصاد پيچيده جهانی و نيز ماندگاری در محيط رقابتی كسب و كار، به داشتن بهترين استعدادها نياز دارند. مديريت استعداد رويکردی است که با استفاده از ارتباطات دوجانبه بين سرپرستان و کارکنان، باعث شناسایی توانمندی‌ها، ظرفيت‌ها و قابليت‌های کارکنان از يکسو و پرورش، ارتقا و بهره برداری اين توانمندی‌ها در جهت نيل به اهداف فردی و سازمانی گردد. به اين ترتيب مديريت استعداد می‌تواند جهت استفاده بهينه از کليه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان مورد استفاده قرار گيرد
.
در این رویداد که با تسهیلگری گروه مشاوره مدیریت خلاق انجام می‌شود، به بررسی راه‌کارهای مدیریت استعداد در سازمان‌ها می‌پردازیم و سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که برنامه‌های مدیریت استعداد چرا اگر حتی شکست نخورند، اغلب در سازمان‌ها به اهداف خود نمی‌رسند.
 
 
شرایط حضور: از همکاران فعال در حوزه‌ی منابع انسانی برای حضور و همکاری در برگزاری رویداد دعوت می‌کنیم.
زمان: پنجشنبه 9 آذر 1396 از ساعت 10 - 12

ثبت نام

برای اطلاع از جزئیات رویدادهای گذشته، کلیک کنید.